Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný
a prijatý spoločnosťou Reality Úsmev, s. r. o.

so sídlom Karpatské nám. 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO: 50 447 122
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117022/B

  • Realitnou kanceláriou sa rozumie fyzická či právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami
  • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária Reality Úsmev, s. r. o. poskytuje realitné služby (ďalej len ako „uvedená realitná kancelária“). Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") u uvedenej realitnej kancelárie.
  • Uvedená realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
  • Reklamácia bude uvedenou realitnou kanceláriou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa uvedená realitná kancelária s klientom písomne nedohodne inak.
  • Reklamáciu môže uvedená realitná kancelária uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
  • Pokiaľ uvedená realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane uvedenej realitnej kancelárie nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb. Uvedená realitná kancelária zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie klientovi.
  • Pokiaľ uvedená realitná kancelária uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Uvedená realitná kancelária zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie klientovi.
  • Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa (klienta) požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ (klient). Okrem ARS má klient právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

  • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.02.2017 Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba uvedenou realitnou kanceláriou.